Published in

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2021

DOI: 10.17343/sdutfd.542144

Links

Tools

Export citation

Search in Google Scholar

Adenoi̇dektomi̇ Yapilan Hastalarda Platelet-Lenfosi̇t Orani

This paper was not found in any repository; the policy of its publisher is unknown or unclear.
This paper was not found in any repository; the policy of its publisher is unknown or unclear.

Full text: Unavailable

Question mark in circle
Preprint: policy unknown
Question mark in circle
Postprint: policy unknown
Question mark in circle
Published version: policy unknown

Abstract

Amaç: Bu çalışmada adenoidektomi hastalarında platelet-lenfosit oranının (PLO) prediktif bir faktör olup olmadığının ve adenoid hipertrofisi olan hastalarda platelet-lenfosit oranının sistemik inflamasyonu gösterip göstermediğinin ortaya konulması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubuna Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda (KBB) 2017-2018 yılları arasında adenoid hipertrofisi tanısı alan 3-11 yaşları arasında toplam 100 erkek hasta dahil edilmiştir. Kontrol grubu, Üroloji ve Çocuk Cerrahisi kliniklerinde sünnet edilen 100 sağlıklı erkekten oluşmaktaydı. Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Preoperatif laboratuvar parametreleri hasta dosyaları gözden geçirilerek değerlendirildi. Platelet-lenfosit oranı mutlak platelet sayısının mutlak lenfosit sayısına bölünmesi ile elde edildi. Bulgular: Platelet-lenfosit oranı kontrol ve çalışma grupları için sırasıyla 91,68 ve 84,15 idi ve istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. (Mann-Whitney U testi, p=0,062). Mann-Whitney U testi, WBC, platelet ve lenfosit sayılarında çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. (p>0,05). Kontrol grubunda platelet-lenfosit oranı, çalışma grubuna göre daha yüksekti. Sonuç: Platelet ve lenfosit standart sapmalarının çok yüksek olduğunu gözlemledik, bu nedenle adenoidektomide platelet-lenfosit oranının güvenilir bir değer olmadığı kanaatine varıldı.

Beta version